Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 17

Załącznik do zarządzenia nr 18/16 Starosty Bielskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

§ 1. 1. Biuro Rzeczy Znalezionych zwane dalej „Biurem” prowadzone jest przez Wydział Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
2. Biuro mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, I piętro, pokój 109, tel. 85 833 10 95.
3. Biuro przyjmuje interesantów w sprawach rzeczy znalezionych od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

§ 2. Biuro Rzeczy Znalezionych działa według obowiązujących przepisów prawa tj.:
1)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397),
2)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm);
3)  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm);
4) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 nr 208, poz. 1537 z późn. zm);
5) niniejszego Regulaminu.

§ 3. Do zadań Biura należy:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy.
2. Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych.
3. Poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych.
4. Udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw w tym informowanie zainteresowanych o posiadanych depozytach.
5. Ewidencjonowanie rzeczy znalezionych.
6. Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy).
7. Likwidacja niepodjętych depozytów.
8. Prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych.

§ 4. 1. Odbieranie zawiadomienia o znalezionej rzeczy oraz przyjęcie rzeczy na przechowanie, Biuro potwierdza w sporządzonym Protokole – Poświadczeniu którego wzór stanowi Załącznik nr l do regulaminu.
2. Protokół – Poświadczenie odebrania zawiadomienia o znalezionej rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla znalazcy i biura.
3. Protokół, o którym mowa w ust 1 sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca w którym rzecz się znajduje.

§ 5. 1. Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić lub odmawia przyjęcia rzeczy na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
2. Odmowa przyjęcia na przechowanie rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych następuje na piśmie którego wzór stanowi Załącznik nr 2.

§ 6. Biuro prowadzi Ewidencję rzeczy znalezionych, zawierającą następujące dane:
1. Liczbę porządkową sprawy,
2. Datę odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy i przyjęcia rzeczy na przechowanie,
3. Imię, nazwisko i adres znalazcy,
4. Opis rzeczy znalezionej (rodzaj, ilość, cechy charakterystyczne, czas i miejsce znalezienia oraz inne istotne informacje),
5. Miejsce przechowywania rzeczy,
6. Datę wysłania zawiadomienia,
7. Datę wydania rzeczy osoby uprawnionej oraz imię, nazwisko i adres.
8. Datę likwidacji rzeczy, które przeszły na własność Skarbu Państwa,

§ 7. 1. Opłata za przechowywanie rzeczy i dokumentów wynosi 4 zł (brutto) w stosunku miesięcznym z wyłączeniem rzeczy o dużych gabarytach (większych niż 75 cm szerokości i 150 cm długości). Suma opłat za przechowanie rzeczy nie może być wyższa od wartości rzeczy w dniu odbioru. Opłatę nalicza się od dnia zamieszczania informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
2. Opłata za przechowywanie rzeczy o dużych gabarytach wynosi 1% wartości szacunkowej rzeczy w stosunku miesięcznym, lecz kwota ta nie może być niższa niż 10 zł. Wartość szacunkową rzeczy ustala się w oparciu o średnie ceny detaliczne z uwzględnieniem stopnia zużycia rzeczy – na dzień przyjęcia rzeczy na przechowanie.
3. Opłatę wskazaną w ust. 1 i 2 nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.
4. Biuro Rzeczy Znalezionych dolicza również inne opłaty, jeżeli zostaną poniesione przez Biuro, w związku z utrzymaniem rzeczy w należytym stanie i poszukiwaniem osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
5. Wyceny rzeczy przekazanych do Biura oraz ich sprzedaży lub likwidacji po upływie terminów przechowywania określonych w ustawie dokonuje komisja powołana przez Starostę Bielskiego.
6. Likwidacja niepodjętych depozytów odbywa się na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 8. 1. Po ustaleniu nazwiska, adresu zamieszkania albo siedziby osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Biuro niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.
2. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy na zasadach określonych w ustawie. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 3A do regulaminu.
3. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy winna:
a) określić jaką rzecz zgubiła z uwzględnieniem czasu i miejsca jej zgubienia oraz jej opisem (charakterystyczny wygląd, bądź inne znaki szczególne).
b) przedstawić dowody stwierdzające upoważnienie go do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia).
4. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy i po uiszczeniu przez niego tych kosztów na podstawie protokołu stanowiącego Załącznik nr 4.
5. Biuro wydaje znalazcy, który odebrał rzecz, zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 5.

§ 9. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:
– nr 1 – Protokół – Poświadczenie przyjęcia rzeczy,
– nr 2 – Odmowa przyjęcia rzeczy,
– nr 3 – Zawiadomienie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy (właściciel),
– nr 3A – Zawiadomienie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy (Znalazca),
– nr 4 – Protokół wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do odbioru,
– nr 5 – Zaświadczenie.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Bielski

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2016-09-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2016-09-12