Ochrona danych osobowych

Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim jest Starosta Bielski z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną, telefonicznie pod numerem 85 833 26 16 lub poprzez e-mail starostwo@powiatbielski.pl.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres iod_starostwo_bielskpodlaski@podlaskie.pl.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim przetwarza dane osobowe swoich klientów w oparciu o:

1) wymogi prawa;
– Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
– Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu realizacji zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Zestawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa zostało zamieszczone poniżej;

2) zawartą umowę;
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w uzasadnionych przypadkach w celu dochodzenia powstałych roszczeń;

3) zebrane zgody na przetwarzanie w określonym celu.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z marketingiem i promocją własną Administratora. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.

Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda.
W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

Ponadto informujemy, że:
– Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
– Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
– Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
– Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Lp.
Proces przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Rejestr poborowych, książka orzeczeń lekarskich art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 poz. 1541)
2. Ewidencja gruntów i budynków art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 7d pkt 1 lit. a tiret 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 725)
3. Ewidencja diagnostów art. 80be i art. 83a ust. 1 i 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58) w związku z § 2 pkt 9 lit. n rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 430)
4. Ewidencja przewoźników art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58)
5. Ewidencja instruktorów art. 28 ust. 1, 3 i 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341) w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 427)
6. Ewidencja pojazdów art. 80b ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58)
7. Ewidencja osób bez uprawnień art. 100aa i 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58) w związku z § 2-4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 427)
8. Ewidencja kierowców art. 100aa i 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58) w związku z § 2-4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 427)
9. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 82b ust. 1 pkt 1 i ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) w związku z w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 306)
10. Rejestr kart wędkarskich art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476)
11. Ewidencja i rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476)
12. Rejestr użytkowników dokumentacji geodezyjno-kartograficznej art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)
13. Rejestr uzgodnionej dokumentacji projektowej art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 28 i 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725)
14. System informacji oświatowej art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 3 i art. 10-29 w związku z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663)
15. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej art. 4 ust. 4 i 5 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) w związku z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r. nr 243 poz. 1449)
16. Dane osób ubiegających się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)
17. Dane najemców/dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bielskiego lub własność Skarbu Państwa art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 7a i 8 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)
18. Dane osób ubiegających się o stwierdzenie własności nieruchomości pod zabudowaniami, przyznanie własności gruntów przydzielonych do dożywotniego użytkowania art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299)
19. Dane osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) w związku z art. 128 ust.1 i art.129 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)
20. Dane wieczystych użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa art. 27-34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)
21. Dane osób, od których nabywane są nieruchomości pod realizację celu publicznego art. 6, 10 ust. 1 i 4 i art. 11a w związku z art. 93-98, art. 112-123 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)
22. Dane osób przekazywane w Biurze Rzeczy Znalezionych art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908)
23. Rejestr żywych zwierząt gatunków wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 64 ust. 1, 2 i 3-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614)
24. Korespondencja art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
25. Dane osób nieletnich kierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, kształcenia specjalnego § 1 i 3 ust. 1-6 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. nr 296 poz. 1755) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)
26. Dane właścicieli lasów art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 2, art. 9 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 14 ust. 5 i 7, art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129)
27. Dane osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bielskiego art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 29)
28. Monitoring wizyjny art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)
29. Rada Powiatu § 35 i § 9 statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą nr XXXII/266/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Bielskiego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4173) w związku z art. 4 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)
30. Skargi i wnioski art. 223 § 1 w zw. z art. 229 pkt 4 i art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z § 5 i 6 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46)
31. Archiwum art. 15 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) w związku z § 37 i 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)
32. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej art. 4 ust. 3 i 4 w związku z art. 1 pkt 1 i 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429)
33. Ośrodek art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 2 ust. 10 w związku z art. 40 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)
34. Rejestr strażników społecznej straży rybackiej art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476)
35. Geoportal Powiatu Bielskiego art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
36. Pomoc publiczna art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
37. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w związku z wykonywaniem czynności dotyczących pojazdów usuniętych z drogi i przejmowanych na własność Powiatu Bielskiego art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58)

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Komarzewski

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2015-10-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-10-28

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2015-10-23